Wall Reflection, Venice,

Wall Reflection, Venice, by Julie Milton

Wall Reflection, Venice, photo by Julie Milton