Street Signs, New York

Street Signs, New York by Julie Milton

Street Signs, New York, photo by Julie Milton