Rock Store, Montpellier

Rock Store, Montpellier by Julie Milton

Rock Store, Montpellier, photo by Julie Milton